Regulamin konkursu Cerames – kolory które budzą wnętrza

REGULAMIN KONKURSU
„Cerames – kolory które budzą wnętrza”

§1
Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest CERAMES z siedzibą w Warszawie, 02-304, al. Jerozolimskie 133/16, o numerze NIP:5861963659, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS:140713415,  („Organizator”).

Do obowiązków Organizatora należy:
koordynowanie działań w ramach Konkursu,
czuwanie nad przebiegiem realizacji Konkursu,
nadzór nad prawidłowym działaniem Strony Internetowej Konkursu,
weryfikacja zgłoszeń do Konkursu

Konkurs  przeprowadzony  zostanie  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  regulaminu ("Regulamin"), udostępnianego na stronie cerames.pl/konkurs („Strona Konkursowa”) oraz powszechnie obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na treść regulaminu oraz akceptuje bezwarunkowo jego postanowienia.

2
Uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie (na dzień ogłoszenia konkursu) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Organizator oświadcza, iż wykonywanie zawodu architekta lub architekta wnętrz bądź kształcenie się w którymkolwiek z powyższych lub zbieżnych kierunków nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator dopuszcza możliwość, by autorem wizualizacji, stanowiącej element zgłoszenia w Konkursie były zespoły, składające się z co najmniej dwóch osób. W takim wypadku osoba, która dokonuje zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zobowiązana jest do wskazania pozostałych współautorów wizualizacji na etapie zgłoszenia.

Osoby spełniające powyższe warunki, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, zwane będą dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Koordynatora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora i Koordynatora w związku z organizacją Konkursu oraz ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

§ 3
Okres trwania Konkursu

Konkurs zostanie ogłoszony na Stronie Konkursowej oraz na profilach społecznościowych Cerames i partnerów medialnych.

Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia, tzn. od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. („Okres Trwania Konkursu”).

Ostateczny termin przesyłania Projektów to 15 października 2023 roku godz. 23:59:59.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 30 października 2023


§ 4
Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym („Zadanie Konkursowe”) jest stworzenie projektu dowolnego obiektu, w którym produkty z oferty marki Cerames zostaną wykorzystane do wykreowania przy pomocy akcentów kolorystycznych różnorodnego, bogatego w niespodzianki i pozytywnie odbieranego przez użytkowników wnętrza – może być to zarówno wnętrze prywatne, jak i publiczne.
Pliki cad do pobrania: https://www.cerames.pl/content/modele-3d-22

§ 5
Zgłoszenia do konkursu

Projekty należy zgłaszać przez stronę cerames.pl/konkurs w postaci wizualizacji, opisu oraz rzutów i widoków zaproponowanych rozwiązań. Mogą to być zarówno przestrzenie już zrealizowane, jak i całkiem nowe pomysły. Jedynym warunkiem zakwalifikowania ich do oceny przez jury konkursu jest wykorzystanie w propozycjach produktów z oferty Cerames oraz kolor, który sprawi, że użytkownicy będą pozytywnie odbierali wykreowaną przestrzeń.

§ 6
Zasady przeprowadzenia Konkursu

Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik przesyła za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnianego na Stronie Konkursowej, tj.: cerames.pl/konkurs

W formularzu Konkursowym Uczestnik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu, a także w celu ewentualnego udzielenia licencji, zgodnie § 9 ust. 3 Regulaminu.

Zgłoszenie musi być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika/ów, przy czym uwzględniać musi udostępniane za pośrednictwem Strony Konkursowej tekstury produktów marki Cerames.

Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do treści Zgłoszenia (z zastrzeżeniem praw Organizatora do tekstur, o których mowa w ust. 3).

Organizator zastrzega, że w ramach oceny Zgłoszeń brane będą pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia dokonane za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnianego na Stronie Konkursowej w okresie trwania Konkursu. Zgłoszenie uważa się za dokonane z chwilą, kiedy dotarło do Organizatora za pośrednictwem Strony Konkursowej.

Uczestnik może w ramach Konkursu dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.

Organizator ma prawo żądać od uczestnika przedłożenia stosownych dokumentów lub oświadczeń w celu weryfikacji spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
§ 7
Nagrody, Laureaci, podatek od nagród

I nagroda – 15 tys. PLN
II nagroda – 7 tys. PLN
III nagroda – 3 tys. PLN
Nagrody mają formę voucherów na produkty z oferty Cerames.

Z puli nagród wyłączone są:
- płytki podłogowe (z wyjątkiem płytek cementowych dostępnych od ręki)
- grzejniki
- zellige
- inne produkty wykonywane na zamówienie.


Żadna z Nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Jakakolwiek nagroda niepieniężna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę lub Zwycięzców Nagród („Laureata” lub „Laureatów”), nie przysługuje mu/im jakiekolwiek zadośćuczynienie, a dana Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi.

Wydanie nagród pieniężnych następuje w formie voucherów na produkty z oferty Cerames, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku uczestników w postaci zespołów wartość nagrody jest dzielona w równych proporcjach wśród członków zespołu.

Warunkiem przekazania Nagrody jest przeniesienie na piśmie na Organizatora autorskich praw majątkowych do projektu i wizualizacji stanowiącej element Zgłoszenia, na polach eksploatacji wskazanych w § 9 ust. 3 Regulaminu.

Wysokość Nagród, o których mowa ust. 1 Regulaminu wskazana jest w kwotach brutto.

W przypadku Laureatów, którzy zamieszkują w Polsce i posiadają polską rezydencję podatkową Organizator jako płatnik potrąci od kwoty nagrody i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w według stawki 10%.

W przypadku Laureatów, którzy zamieszkują w Polsce do wszystkich Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która z chwilą przyznania zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wydanych w konkursie Nagród oraz przekazana do właściwego dla miejsca zamieszkania Laureata urzędu skarbowego. W takim przypadku dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wydana laureatowi Nagrody.

W przypadku Laureatów zamieszkujących poza granicami RP rozliczenie podatku od Nagród przebiegać będzie w następujący sposób:
jeżeli Laureat posiada certyfikat rezydencji podatkowej w kraju zamieszkania („Certyfikat”) zobowiązany jest przesłać Organizatorowi skan Certyfikatu wraz jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Jeśli Rzeczpospolita Polska posiada z krajem, w którym zamieszkuje Laureat, podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowa ta przewiduje możliwość rozliczenia podatku wyłącznie w kraju zamieszkania Laureata, Laureat jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i odprowadzenia podatku od Nagrody w kraju zamieszkania;
w przypadku Laureatów nie posiadających takiego Certyfikatu lub takich, którzy nie przedłożą go niezwłocznie po zawiadomieniu o wygranej, Organizator odprowadzi podatek w RP, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin i dokonując Zgłoszenia w Konkursie nieodwołalnie oświadcza, iż żadne czynności związane z dokonaniem Zgłoszenia, w tym w szczególności ze stworzeniem projektu i wizualizacji stanowiących Zadanie Konkursowe nie są wykonywane w ramach ewentualnie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej.

§ 8
Ogłoszenie zwycięzców Konkursu, wydanie nagród

Wstępnej Oceny Zgłoszeń dokona Organizator Konkursu, który wybierze 20 finalistów. Spośród finalistów Komisja Konkursowa złożona z 6 osób dokona wyboru Laureatów - jednego zwycięzcy Nagrody głównej, jednego zwycięzcy Nagrody za II miejsce, jednego zwycięzcy Nagrody za III miejsce.

W skład jury wchodzą:
Lech Moczulski, Mili Młodzi Ludzie
Jan Sikora, Sikora Wnętrza
Katarzyna Westrych-Pavy, 370studio
Magdalena Federowicz-Boule i Anna Federowicz, Tremend
Krzysztof Sołoducha, Grupa Sztuka Architektury
Jan Toczyski, Cerames

Kryterium wyboru laureatów stanowią: oryginalność i kreatywność wykonania projektów, kreatywne wykorzystanie materiałów (tekstur) udostępnionych przez Organizatora, odwaga plastyczna, innowacyjność, zgodność z aktualnymi trendami społecznymi, środowiskowymi oraz technicznymi.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 października 2023 r. w formule listy Laureatów Nagród.

Lista Laureatów Nagród, połączoną z publikacją zwycięskich Zgłoszeń - wizualizacji - wraz z podaniem imienia i nazwiska Laureata oraz – za ewentualną zgodą - wizerunku Laureata zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej.

Uczestnicy zostaną ponadto powiadomieni o przyznaniu im Nagród poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez organizatora na adres e-mail, który Uczestnik wskazał w formularz zgłoszeniowym. Jednocześnie Uczestnik otrzyma formularz umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizualizacji stanowiącej element Zgłoszenia, na polach eksploatacji wymienionych w § 8 ust. 3.

Organizator zastrzega prawo do ograniczenia liczby nagród wydanych w Konkursie.

Laureat Nagrody w celu jej realizacji, a także na cele odprowadzenia podatku od Nagrody, winien przesłać na adres e-mail: dane obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie, na żądanie Organizatora, inne dane niezbędne celem wydania Nagrody i/lub rozliczenia podatku.

Organizator nawiąże kontakt z Laureatami Nagród poprzez wiadomość e-mail w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania podpisanego egzemplarza umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizualizacji stanowiącej element Zgłoszenia, celem ustalenia szczegółów wydania Nagrody oraz uzyskania danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu.

Nieprzedłożenie w terminie 7 dni podpisanego egzemplarza umowy, o której mowa w ust. 9 lub nieudzielenie w ciągu 7 dni odpowiedzi na e-mail otrzymany od Organizatora i/lub niewskazanie przez Uczestnika danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 5. Regulaminu skutkują utratą uprawnienia do Nagrody.

Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu, na każdym jego etapie, Uczestnika, który:
narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
podejmuje próby wpływania w jakikolwiek pozaregulaminowy sposób na wynik Konkursu,
w jakikolwiek sposób narusza prawa autorskie lub inne prawa przysługujące osobie trzeciej.

9
Oświadczenia Uczestnika,
udzielenie i przeniesienie praw autorskich

Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone niemajątkowe i majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności do nadesłanego projektu i wizualizacji.

Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż projektu oraz wizualizacja nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi oraz roszczeniami lub innymi prawami osób trzecich, a także, że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu oraz zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu

Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie licencji, z prawem udzielenia sublicencji, na korzystanie z projektu i wizualizacji jako utworu (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie - po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony z 2-letnim okresem wypowiedzenia, na niżej wskazanych polach eksploatacji:
utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie i w Internecie (w tym w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram),
zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, folderów, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie,
publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet) bez względu na ilość emisji i wytworzonych egzemplarzy,
wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,
wykorzystania na cele promocji i reklamy, w szczególności na tego rodzaju cele Przyrzekającego Nagrody,
wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, a także na wykorzystywanie utworów lub ich części w innych utworach, dla celów opisanych w pkt. 1-– 5) powyżej,
realizacji na podstawie Wizualizacji aranżacji pomieszczeń, np. w salonach firmowych showroomach itp.,
udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych powyżej.

Laureat Nagrody w zamian za jej otrzymanie, przeniesie na Organizatora w formie pisemnej pełnię majątkowych praw autorskich do stworzonej przez niego Wizualizacji na polach eksploatacji wymienionych powyżej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Uczestnik zachowuje osobiste prawa autorskie do projektu i wizualizacji, a Organizator, zobowiązuje się, że wykorzystując projekt i wizualizację w jakikolwiek sposób spośród pól eksploatacji wskazanych w § 9 ust. 3 Regulaminu, oznaczy utwór imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

Uzyskanie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

10
Reklamacje

Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku przeprowadzaniem Konkursu.

Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres korespondencyjny Organizatora na adres:

Reklamacje można składać przez Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.


Zgłoszenie przez Uczestnika reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, powód i zakres reklamacji oraz treść żądania. Reklamacja powinna zostać podpisana, pod rygorem odstąpienia od jej rozpatrzenia.

Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika w formie takiej, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

10
Przetwarzanie danych osobowych

Dane    osobowe    Uczestników    Konkursu    będą    przetwarzane    zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji, a w zakresie koniecznym do spełnienia obowiązków podatkowych – odpowiednie przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody.

Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym proflowaniu).

Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane Przyrzekającemu Nagrody – w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach promocyjnych Przyrzekającego Nagrody, zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), podmiotom, przy pomocy których przeprowadzany jest konkurs, księgowym, firmie kurierskiej oraz na podstawie przepisów prawa organom administracji oraz sądom.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub realizacji praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ……

11
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy nabytych już uprawnień Uczestników Konkursu. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą opublikowania jego zmienionej wersji na Stronie Konkursowej.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.